پیغام شما

پیشنهادان و انتقادات شما

کاربران محترم می توانند پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق فرم زیر به مدیریت سایت اعلام  تا در کرمترین وقت ممکن به آنها رسیدگی شود.

برای درخواست پروژه های خاص کاربران میتوانند پیشنهادات خود را با ذکر جزئیات اعلام نمایند و اگر مقدور و قابل اقدام باشد بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

TOP