خرید اشتراک ویژه

گرافیکس تنها سایتی است که ۷ نوع اشتراک دارد و تمامی پلن ها و هدیه ها بنا بر درخواست های شما عزیزان می باشد.

 

محبوبیت ها به صورت هفته ای محاصبه می شود.

اشتراک کوتاه
۲۰ هزار تومان
دانلود نامحدود برای ۱۵ روز
لینک دانلود مستقیم
سرعت بالای دانلود - سرور داخلی
 
 
اشتراک یک ماهه
۳۰ هزار تومان
دانلود نامحدود برای ۳۰ روز
لینک دانلود مستقیم
سرعت بالای دانلود - سرور داخلی
ارسال درخواست پروژه ها
 
اشتراک چهل و پنج روزه
۴۰ هزار تومان
دانلود نامحدود برای ۴۰ روز
لینک دانلود مستقیم
سرعت بالای دانلود - سرور داخلی
ارسال درخواست پروژه ها
۳ روز هدیه
اشتراک دو ماهه
۵۰ هزار تومان
دانلود نامحدود برای ۶۰ روز
لینک دانلود مستقیم
سرعت بالای دانلود - سرور داخلی
ارسال درخواست پروژه ها
۵ روز هدیه
اشتراک هفتاد و پنج روزه
۶۰ هزار تومان
دانلود نامحدود برای ۷۵ روز
لینک دانلود مستقیم
سرعت بالای دانلود - سرور داخلی
ارسال درخواست پروژه ها
۸ روز هدیه
اشتراک سه ماهه
۷۰ هزار تومان
دانلود نامحدود برای ۹۰ روز
لینک دانلود مستقیم
سرعت بالای دانلود - سرور داخلی
ارسال درخواست پروژه ها
۱۲ روز هدیه
اشتراک شش ماهه
۱۳۰ هزار تومان
دانلود نامحدود برای ۱۸۰ روز
لینک دانلود مستقیم
سرعت بالای دانلود - سرور داخلی
ارسال درخواست پروژه ها
۲۰ روز هدیه
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن